Haushaltshelfer/Innen

Elena Bitter
Jeanette Frankreiter
Alexander Lagoda
Vyacheslav Sulim
Igor Schumacher
Olga Tiurina
Elena Brecer
Margarita Kadykova
Nicole Maar - Haushaltshelferin
Ekaterina Rukavitcyna
Larissa Ivanova
Mihaly Banyai
Haushaltshelfer